Kasutustingimused

Veebilehe www.kaasikkarolin.com kasutamine on lubatud üksnes käesolevate kasutustingimuste („tingimused“) kohaselt.

Tingimuste, sh osaga nendest, mittenõustumise korral, sh juhul, kui kasutajal puudub tingimustega nõustumiseks vajalik teo- või õigusvõime, ei ole lubatud veebilehte kasutada.

Käesoleva veebilehe omanik, haldaja ja selle vahendusel töödeldavate isikuandmete vastutav töötleja on Kaasik Karolin Partners OÜ, registrikood 14508966 , asukoht Hobujaama 4, Tallinn, kontakttelefon 5106414, e-posti aadress tallinn@kaasikkarolin.com.

Vastutuse välistamine

Veebileht ja selle sisu on loodud vaid üldise teabe pakkumise eesmärgil. Veebilehel sisalduv teave ei ole käsitletav ekspertnõuande ega teenusena. Veebilehe omanik ei võta vastutust kahju eest, mis võib tekkida veebilehel avaldatud teabele või materjalidele tuginemisest.

Omandiõigus

Veebileht, selle sisu, kood, domeeninimi ning kõik autoriõigused, kaubamärgid, ärinimed ja kogu intellektuaalomand ning muu omand selles on täielikult veebilehe omaniku ja/või meie litsentsiandjate ja/või sisuteenuse pakkujate omandis ning on kaitstud kohaldatava Eesti ja rahvusvaheliste intellektuaalomandi kaitse õigusaktidega.

Välja arvatud juhul, kui see on tingimustes selgesõnaliselt lubatud, ei tohi kasutaja mistahes viisil või vahenditega kopeerida, taasesitada, esitada, võõrandada, litsentseerida, muuta, raamida, jaotada või mittesihtotstarbeliselt kasutada veebilehte, selle sisu või koodi. Samuti ei ole lubatud luua veebilehest, selle sisust ja koodist, või nende põhjal, tuletatud teoseid.

Litsents

Kooskõlas käesolevate tingimustega annab veebilehe omanik kasutajale tasuta mitteainuõigusliku, mittevõõrandatava ja piiratud õiguse ning litsentsi külastada ja kasutada veebilehte ja selle sisu.

Kasutaja kohustub veebilehe tööd mitte häirima ja sellesse mitte sekkuma ning mitte kasutama veebilehte, selle sisu ja mis tahes funktsioone või komponente vastuolus kehtivate õigusaktidega.

Privaatsus

Oma isikuandmete veebilehe kaudu edastamisega, nõustub füüsilisest isikust kasutaja selliste andmete kogumise, kasutamise ja avaldamisega meie poolt kooskõlas meie privaatsuspoliitikaga, mis on tingimuste osa.

Teised veebilehed

Veebileht võib sisaldada linke teistele lehtedele Internetis, mida omavad, avaldavad ja haldavad kolmandad isikud. Veebilehe omanik ei jälgi ega kontrolli kolmandate isikute kontrollitavate veebilehtede sisu, ega võta vastutust kolmandate osapoolte veebilehtede täpsuse või usaldusväärsuse eest.

Kohalduv õigus ja jurisdiktsioon

Veebilehe kasutamise suhtes kohaldub Eesti Vabariigi õigus ja vastavad seotud vaidlused lahendatakse Harju Maakohtus.

Muudatused

Veebilehte, selle sisu ja/või käesolevaid tingimusi võib veebilehe omanik igal ajal täielikult või osaliselt muuta, parandada, lisada või eemaldada mistahes osa nendest. Muudatused tingimustes jõustuvad nende avaldamise hetkest.

Privaatsuspoliitika Üldised tingimused

Käesolev privaatsuspoliitika kirjeldab, milliseid isikuandmeid võidakse kasutaja kohta koguda meie veebilehe www.kaasikkarolin.com kaudu ning mis eesmärgil ja kuidas andmeid töödeldakse.

Teie isikuandmeid kogutakse üksnes juhul, kui te olete need esitanud rakenduste kaudu meie veebilehel. Vastavaks rakenduseks on eeskätt kontaktvorm, mille kaudu palume teil meiega ühendust võtta üksnes juhul, kui soovite täpsemat teavet meie teenuste või toodete kohta.

Veebilehte või selle vahendusel osutatavaid teenused kasutades või meiega oma isikuandmeid jagades eeldame, et teil on huvi meie tooteid ja teenuseid kasutada, mistõttu töötleme teie poolt meiega jagatud isikuandmeid vastavate teenuste osutamise tingimuste täpsustamiseks ja/või kokkuleppimiseks. Vastavalt edasisele kommunikatsioonile ja kokkuleppele täpsustame täiendavad isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õigusliku aluse.

Veebilehe kaudu kogutud isikuandmete vastutav töötleja on Kaasik Karolin Partners OÜ, registrikood 14508966 , asukoht Hobujaama 4, Tallinn, kontakttelefon 5106414, e-posti aadress tallinn@kaasikkarolin.com.

Turvameetmed

Vastutav töötleja rakendab asjakohaseid tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise või juhusliku kaotuse, muutmise, lubamatu avalikustamise või ligipääsu eest ja kõigi muude ebaseaduslike töötlemisvormide eest.

Andmesubjekti õigused

Andmesubjektil on õigus tutvuda tema kohta töödeldavate isikuandmetega. Lisaks on andmesubjektil õigus selliste andmete parandamisele, kustutamisele või nende töötlemise piiramisele. Andmesubjekt võib töötlemiseks antud nõusoleku igal ajal tagasi võtta ja taotleda isikuandmete töötlemise lõpetamist. Tal on õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisega seotud tegevustele.

Nende õiguste teostamiseks palume saata e-kiri aadressile tallinn@kaasikkarolin.com.

Andmesubjektil on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks andmekaitse järelevalveasutuse poole. Eestis on selliseks asutuseks Andmekaitse Inspektsioon (www.aki.ee).

Vastutav töötleja ei kasuta isikuandmeid automatiseeritud otsuste langetamiseks ega profiilianalüüsiks.

Täiendav teave

Mistahes täiendava informatsiooni saamiseks veebilehe või kasutustingimuste või privaatsuspoliitika kohta võtke palun ühendust e-posti aadressil tallinn@kaasikkarolin.com.